Dernek Cezaları | Güncel Adli ve İdari Para Cezaları

Dernek kurma ve daha önceden kurulmuş olan bir derneğe üye olmak gibi durumlar, medeni kanun dahilinde ve kapsamında her vatandaşın sahip olduğu haklardır. Derneklere uygulanan dernek cezaları da, bu amaç ile bir araya gelen insanların kurduğu bu tüzel nitelikli kişiliğin, sahip olduğu hak ve ayrıcalıkları usulüne uygun bir şekilde kullanılmaması durumunda uygulanmaktadır.

Dernek Cezaları 2021
Dernek Cezaları 2021

2021 yılında derneklerde yapılacak olan usulsüzlük kapsamında kesilen cezalar 1730 TL ile  545.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Usulsüzlüğün yapıldığı alana ve türe göre bu cezalar yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulunda bulunan üyelere ve dernekte üyeliği bulunan herhangi bir kişi adına kesilebileceği gibi dernek adına da kesilebilir.

2021 yılında belirlenen dernek cezalarını ve ceza kapsamına dâhil olan konuları sırasıyla listeleyelim.

Dernek kuruluşu ve dernek yönetimi gibi önem arz eden konularda risk almamak ve her adımda doğru karar verebilmek için sektörde uzmanlaşmış firmalar ile çalışmalısınız. Her konuda önceden bilgi sahibi olmanız ve nasıl hareket etmeniz gerektiğini bilmeniz, hem dernek faaliyetlerini yürütmenizde hem de derneğin geleceğine yön vermenizde size oldukça büyük katkı sağlayacaktır. ÖNEM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak sizlere tüm bu süreçlerde uzman personelimiz ile destek oluyor ve bu gönüllü hizmetlerinizde sizlerin her konuda doğru kararlar vermenizi sağlıyoruz.

5253 Kapsamında Dernek Cezaları

 1. Dernek kurma hakkı bulunmadığı halde dernek kuran kişiler, herhangi bir derneğe üye olması kanun kapsamında yasaklanan kişilerin dernek üyesi olmasını kabul eden veya derneğe üyeliği bulunan kişilerin daha sonradan dernek üyelik hakkının yasaklanmasına rağmen dernekten kaydını çıkartmayan dernek yöneticileri 2021 yılı için 1730 TL idari para cezasına çarptırılır. (Dernek Kanunu 32. Madde a fıkrası)
 2. Genel kurul için geçerli olan süre zarfında toplantıya davet etmeyen,  kanunda ve tüzükte yer alan hükümlere uygun yerlerde veya dernek merkezinde genel kurulu yapmayan dernek yöneticileri 1730 TL idari para cezasına çarptırılır. Ayrıca mahkeme tarafından, kanun ve tüzüklere aykırılık taşıyan bu genel kurulun iptali istenebilir. (Dernekler Kanunu 32. madde b fıkrası)
 3. Derneğe ait defter ve diğer kayıtların, usulüne aykırı bir şekilde tutulmaması durumunda kayıtlardan sorumlu olan dernek yöneticilerine 1730 TL idari para cezası uygulanır. (Dernekler Kanunu32. madde d fıkrası 2. Cümle)
 4. Dernek içerisinde adına herhangi bir yetki belgesi hazırlanmadığı halde gelir toplayan üyelere ve bu ihmale izin veren dernek yöneticileri 3469 TL para cezasına çarptırılır. (Dernekler Kanunu 32. madde d bendi 3.cümle)
 5. Yetkili makamlardan herhangi bir izin alınmadan yurt dışında faaliyetlerini sürdüren dernekler, kâr amacı bulunmayan kuruluşlar, Türkiye sınırları içerisinde bir şube ya da merkez açanlar ve bu kişiler ile iş birliği yapanlar, bu kişileri üye olarak kabul eden kişiler de dâhil olmak üzere 3469 TL para cezası alırlar. (DK 32.madde G fıkrası)
 6. Matbaa ve basımevi, derneğin kendi içinde gelir toplayabilmeleri için bastıkları alındı belgesinin mutlaka seri ve sıra numarasını, basım süresinden sonraki 15 gün içerisinde ilgili yerlere bildirmek zorundadır. Aksi halde 1730 TL para cezası uygulanır. (Dernekler Kanunu 32. madde H fıkrası)
 7. Derneğin yerine getirdiği iş ve her türlü işlemde 4721 sayılı Medeni Kanun ve bu hükme dayandırılarak ortaya çıkartılan yönetmelik dışında kalan faaliyetleri bulunursa, bu durum mülki idari amirinin isteği ile 30 gün içerisinde düzeltilmezse 336 TL idari para cezası uygulanır. ( Dernekler Kanunu 32. madde I fıkrası)
 8. Dernek Kanunu içerisinde 22, 23 ve 24. maddelerde kendine yer bulan bildirim ile ilgili yükümlülükleri ve 19. maddede yer alan beyanname verme ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen dernek yöneticilerine 1730 TL idari para cezası kesilir. (Dernek Kanunu 32.madde l fıkrası)
 9. Derneklerde, tüzükte yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile pansiyon, yurt, lokal açmak ya da alkollü içecek kullandırmaları il mülki idari amiri izni ile gerçekleştirilmektedir. Bu gibi tesislerin açılarak işletilmesi ya da kapatılması hususunda belirtilen yönetmeliklere uymayan kişilere 1730 TL para cezası kesilir.( Dernekler Kanunu 32.madde m fıkrası)
 10. Dernek defter ve kayıtlarında yer alan zorunluluk gereği Türkiye Cumhuriyeti resmi kurumları ile gerçekleştirdikleri iletişim esnasında resmi dil olarak Türkçe dilini kullanmak zorundadır. Bu kanunun dışına çıkılması durumunda 3469 TL para cezası uygulanır. (Dernekler Kanunu 32.madde r fıkrası)
 11. Derneklerde gerçekleşen genel kurul sonrasında, meydana gelen üyelik değişiklikleri, üyelikten çıkartılanlar ya da kurul üyeleri değişimi gibi kayıt güncellemelerinin 45 gün içerisinde dernek birimine bildirilmesi gerekir. Dernek organlarında genel kurul sonrasında meydana gelen değişikliği bildirmeyen kişilere 545 TL para cezası kesilir. (Dernekler Kanunu 32.madde s fıkrası)
 12. 7000 TL ve üzerinde yapılan her türlü gelir, gider ve tahsilat işlemlerinin finans kuruluşları aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekir. Bu işlemleri usulüne uygun gerçekleştirmeyen dernek yöneticilerine bahsi geçen tutarın %10’u oranında idari para cezası uygulanmaktadır. (Dernekler Kanunu 32.madde U fıkrası)

5253. sayılı kanuna aykırı davranış ve usulsüzlüklerden dolayı kesilecek olan cezalar sadece yukarıda yer alan maddelerden ibaret değildir. Dernek yöneticileri; Dernekler Kanunu kapsamında, resmi gazete yayınlanacak olan her türlü ek madde ve hükümden sorumlu tutulmaktadır.

Yardım Toplama Kanunu Kapsamında Dernek Cezaları

 • Kanun hükümlerine aykırı davranarak izinsiz bir şekilde yardım toplayanlar 2428 TL para cezasına çarptırılır. (29/1.madde 1.cümle)
 • İnternet üzerinden izinsiz bir şekilde yardım toplanması durumunda 10.000 TL – 200.000 TL arası para cezası kesilir.
 • 29.maddede yer alan diğer hükümlere göre suç teşkil etmediği halde yardım toplayanlara 1730 TL para cezası kesilir.
 • İzin verilen yardım kapsamı dışında yardım toplayan ve bu yardımı sona erdirmeyenlere 5.000 TL – 20.000 TL arasında para cezası uygulanır.
 • 2860 numaralı yardım toplama kanununda yer alan 9.madde gereğince belirlenen tüm bu esaslara aykırı şekilde yurtdışına yardım gerçekleştiren dernek yöneticilerine 5.000 TL – 100.000 TL arasında para cezası verilir.

Dernekler Yönetmeliği Dernek Cezaları

Derneklerde kayıtlar işletme hesabına göre tutulur. Yıllık geliri 500.000 TL’yi geçen dernek ve kamu yararına hizmet veren dernekler bilanço hesabına usulüne göre defter tutmak zorundadır. Dernekler yönetmeliğinde yer alan 31.maddeye aykırı hareket etmenin cezası 2021 yılı içerisinde 545.550 TL’dir.

Dernek adına gelen gelirleri tahsil eden üyeler, 30 günü geçirmeden gelen parayı saymana teslim etmeli ya da banka hesabına yatırmalıdır. Bu tutar eğer 5000 TL üzerindeyse bu durumda bu tutarın 2 gün içerisinde dernek banka hesabına yatırılması gerekir. Aksi halde 47.maddeye aykırı davranmak suçundan 5455 TL para cezası kesilir. Derneğin kasasında bulunacak olan para miktarı da ihtiyaçlar göz önüne alınarak yönetim kurulunun kararı ile belirlenmelidir.

Son 1 yıllık süre içerisinde 200.000 TL’yi geçen alım ve satımlarda rekabete aykırı davranmak ile Dernekler Kanunu’nda yer alan karşı gelmek durumunda 218.220 TL idari para cezası uygulanır.

Adli (Hapis) Dernek Cezaları

Derneğe ait olan defter ile defter kayıtlarını gerektiği gibi tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yönetici veya yöneticileri 3 ay ile 1 yıl aralığında hapis cezasına çarptırılır ya da adli para cezası hükmü uygulanır.

Genel kurul seçimleri sırasında seçimlere hile karıştıran, defter ile diğer kayıtları yok eden, aynı kayıtları gizleyen kişilere, daha ağır nitelikli cezaya gerek olmadığı durumlarda 6 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası uygulanır.

Derneğe ait olan beyannameleri bilinçli şekillerde gerçeği yansıtmayacak şekilde veren kişiler 100 günden daha az olmamak şartı ile para cezası ile cezalandırılır.

Dernek kayıt defterlerinin kaybolması ya da herhangi bir şekilde tahrif edilmesi durumunda 15 günlük süre içerisinde Zayi Belgesi başvurusunu mahkemeye yapmayan ya da denetim sırasında bu belgeyi ilgili kişilere ibraz etmeyen yetkililer 3 ay ile 1 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Dernekler Kanunu içerisinde 28. İle 29. madde içerisinde yer bulan isim yasağı ya da şartlarına uymayan dernek yönetici veya yöneticilerine herhangi bir ağır ceza gerektirmeyen durumlarda 100 günden daha az olmamak kaydı ile adli para cezası uygulanır ve dernek fesih edilir.

Dernekler, tüzüklerinde yer bulan amaçlar haricinde hareket etmeleri halinde 100 günden daha az olmayacak şekilde adli para cezaları ile karşı karşıya kalırlar.

Derneklere uygulanan idari ve adli cezalar sadece bu sayılan maddeler ile sınırlı değildir. Vergi usulü kanunu bünyesinde bulunan dernekler, bilanço esasına uygun tutulacak defterlerde yaşanacak olan her türlü usulsüzlük nedeni ile ayrıca bir para cezası ya da adli ceza alabilirler.

Sürpriz dernek cezaları ile karşı karşıya kalmamak, sadece derneğin hedef ve amaçlarını gerçekleştirmeye odaklanmak için mutlaka dernekler hukuku ve mevzuatı alanında uzmanlığı bulunan bir dernek danışmanlığı firması ile çalışmalısınız. ÖNEM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ yetkili ve uzman kadrosu ile sizlerin yanında yer almaktadır.

 

İlgili Paylaşımlar

Dernek Kurmak
Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurmak için Gerekli.

Dernek kurmak istiyorum diyen sivil toplum gönüllülerinin, en az 7 kişi ile bir araya gelip, dernek kuruluş bildirim formunu doldurmaları ve kuruluş.

Dernek İktisadi İşletmesi Nasıl Kurulur
İktisadi İşletme Nasıl Kurulur | Vakıf ve Dernek.

Tüzüklerinde yer alan amaçlarını gerçekleştirmek üzere dernekler gelir elde etmek durumundadır. Gelir elde etmek için birçok dernek iktisadi işletme kurar. Dernek iktisadi.

Yorum Bırak

Call Now Button