Dernek Lokali Açmak | Gerekli Şartlar ve Belgeler

Lokal, mülki idarenin iznine tabi olarak dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını gidermek amacı ile kurulan sosyal tesislerdir. Dernek lokali açmak için öncelikle yönetim kurulu tarafından karar alınması ve dernek tüzüğünde lokal açılabileceğine dair madde bulunması gerekir. Alınacak karar esası ile gerekli evrakları tamamlayarak mülki idare amirliğine başvuruda bulunulur. Dernek lokalleri kâr amacı gütmeyen kuruluş olması nedeni ile sadece dernek üyeleri ile yanında getirdikleri misafirler lokale kabul edilir. Dernek lokalinde ticari faaliyette bulunma, oyun oynama ve alkollü içki içilmesi gibi durumlar farklı kanun hükümlerine tabi olur. Tüm bu süreci; dernek lokali nasıl açılır, gerekli şartlar ve belgeler nelerdir diyenler için detaylandıralım.

Dernek Lokali Nasıl Açılır
Dernek Lokali Nasıl Açılır

Dernek lokallerinde öncelikle zararına ya da maliyetine dahi olsa, sunulan mal ya da hizmet belirli bir bedel karşılığında satılamaz. Dernek lokali aksi takdirde iktisadi işletme statüsüne girmiş sayılır. Bu da sosyal faaliyet gerçekleştirmek amacı ile açtığınız dernek lokalini, vergi mükellefi durumuna sokar. Dernek lokali açmak sadece üyelerin sosyal amaçlarını karşılamaya yönelik olarak mümkündür.

ÖNEM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak dernek yönetim süreçleri ya da dernek lokali açmak ile ilgili konularda sizlerin yanında yer almaktayız. Bürokrasi sürecini sizler adına kolaylaştırmamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Lokali Nasıl Açılır

İl sınırı içinde kalan bölgelerde dernek lokali açmak için valiliğe, büyükşehir sınırları içinde yer alan ilçelerde dahil dernek lokali açmak için kaymakamlığa dilekçe ile başvuruda bulunulur. Dernek başkanının imzası ve iletişim bilgileri bulunan dilekçede içkisiz ya da içkili lokal açılmak istenildiğini mülki idare amirliğine hitaben belirtin. Dilekçe yanında lokalin açılışı için alt başlıkta bulunan gerekli belgeleri de getirmeniz gereklidir.

Lokal Açmak İçin Gerekli Belgeler

 • Yönetim kurulundan lokal açmak için alınmış olan kararın fotokopisi. Alınan kararda dernek lokalinden sorumlu olacak müdürün iletişim ve T.C. kimlik bilgileri ile dernek lokalinin adresi yer alacak.
 • Lokal açılacak yerin tapu ya da kira kontratı fotokopisi
 • Dernek açılacak yer eğer mesken olarak görünüyor ise, oy birliği ile kat maliklerinin izin verdiklerine dair kararın örneği
 • Lokal olarak kullanılacak yer belediyenin sınırları içinde ise yapı kullanım izni
 • Lokal olarak, iş hanında bir adres kullanılacak ise, buna ilişkin yönetim kurulunun karar örneği
 • Lokal olarak kullanılacak yere ait bu belgelerin bulunmaması durumunda, belediye tarafından yerin herhangi bir sorun teşkil oluşturmadığına dair belge

Yukarıda yer alan evraklardan herhangi biri eksik olan derneklere, 30 gün evrakları tamamlamaları için ek süre tanınır. Sürenin sonunda evraklar tamamlanmazsa başvuru tamamen kaldırılmış sayılır.

Başvurusu olumlu değerlendirilen derneklere, mülki idari amirliği tarafından lokal işletme ve açma izni belgesi verilir. Bu belgede hükümler ve gerekli çalışma şartları yer alır. İki nüsha düzenlenen Lokal Açma İzin Belgesinin bir örneği sivil toplum il müdürlüğü dosyasında saklanır, diğeri ise derneğe verilir.

Sivil toplum il müdürlüğü tarafından 15 gün içinde; alkollü içki kullanımına izin verilenler için tekel idaresi, belediye, kolluk kuvvetleri, çevre müdürlükleri ile birlikte derneğin bağlı olduğu vergi dairesine lokalin açıldığı bilgisi verilir.

Dernek Lokali Açmak İçin Gerekli Şartlar

 • Dernekler, başka bir tüzel kişi ya da dernek ile ortak dernek açamaz.
 • Konfederasyon ile federasyon hariç, bir derneğin lokal açabilmesi için, açılıştan sonra en az 1 yıl süre geçmiş olması gerekir.
 • Kanunen çocuk derneklerinin lokal açmalarına izin verilemez.
 • Gençlik ve spor derneklerinin içkili lokal açmalarına izin verilemez.
 • Dernek lokali dernek yerleşim merkezi bulunan binada açılabilir. Ancak dernek merkezi ile dernek lokali kapıları kesişemez.  Lokalden derneğe ya da derneğin içinden lokale giriş olamaz. İç kapı girişlerinin bağımsız olması gerekir.
 • Yönetim kurulu tarafından, dernek lokali açmak için sorumlu müdür belirlenmelidir. Sorumlu müdür ücretli olarak çalışabileceği gibi, dernek dışından da olabilir. Ya da dernek içerisinde fahri olarak görevlendirme yapılması da mümkündür.
 • Lokallerde alkollü içki kullanma izni mülki idare amirliğinden alınır. Bunun için lokalin içkili yer bölgesinde bulunma şartı aranır.
 • Lokalin açılacağı yere 20×30 cm boyutlarında “üye olmayan giremez” ibaresinin yer aldığı ve 50×75 cm boyutunda hangi derneğin lokali olduğu bilgisinin yazılı olduğu levha, ilk bakışta dışarıdan görülebilecek bir noktaya asılmalıdır.

Dernek Lokali Açılamayacak Yerler ve Alanlar

 • Toplu ibadet etmek için yapılan mabetlerde,
 • Silah imalathaneleri ve silah fabrikası, yanıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde üreten, satılan ya da kullanılan yerlere ait tesislerde,
 • Ambulans, itfaiye gibi yardım ve müdahale hizmetlerinin kolay ulaşamayacağı yerlerde,
 • Özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettiği öğretim kurumları, okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile özel ve resmi okul binalarına yüz metreden daha yakın mesafe içerisine,
 • İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği dershane, kurs ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurt binalarında,
 • Bina sakinleri tarafından ortak kullanılan bağımsız bölümlerde,
 • Asayişin korunması açısından sakıncası bulunan ve genel güvenlik alanı olan yerlerde,
 • Seyyar veya sabit olarak kullanılan hava, deniz, kara ve her çeşit taşıma aracında dernekler yönetmeliği kapsamında lokal dernek açmak yasaktır.

Yukarıdaki yerler harici yerlerde, belediyelerden alınacak yapı kullanım izni kapsamında mülki idare amirliği tarafından lokal açmak için izin verilecektir.

Lokal Açmak İçin Mesafe Ölçümü

Mülki idare tarafından izin verilen ve lokal açılması planlanan yerlerin, resmi ve özel okul binaları, okul öncesi eğitim ile ilk ve orta öğretim binaları, özel eğitime muhtaç olan bireylerin devam ettiği kurumlar ile aralarındaki mesafenin ölçülmesinde, tesis ve binaların var ise iç kapıları, eğer yoksa ana binaya giriş kapıları, kapıların birden fazla olması durumunda da en yakınındaki kapı esas alınır. Yüz metre uzaklık ölçümünde, mevcut sokak ve cadde üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına uygun şekilde gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Lokallerin yukarıda belirlenen yerlere olan uzaklığının tespitine, lokal açılışı için başvuru yapılan mülki amirlik bünyesinde yer alan dernekler birimi yetkilidir. Tespit, yalnızca bu birimler tarafından yapılabilir.

Dernek Lokallerinin Vergilendirilmesi

Dernek lokalleri, yalnızca üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak kurulabilecek olan tesislerdir. Bu derneklerin giderleri dernek öz sermayesinden karşılanır. Bir bedel karşılığında ürün veya hizmet satılarak maliyet üyelerine maliyet çıkartılamaz. Bu koşullar halinde gelir vergisi kanunu hükümlerine tabi değildir.

Ancak herhangi bir bedel karşılığında hizmet ya da ürün satışı yapıldığı taktirde, maliyetine hatta zararına sadece üyelere bile satılmış olsa, dernek kurumlar vergisi kanununa dahil olur. Yani dernek iktisadi işletmesi statüsüne girmiş olur. Bu aşamada herhangi bir ticari işletme açmak ile dernek lokali kurmak arasında bir fark olmayacaktır.

Dernek Lokali İşletme Yönergesi

Dernek lokalleri, dernekler yönetmeliği esas ve usullerine uygun olarak ve yönetim kurulunca hazırlanmış yönergeler ile yönetilir. Aşağıda belirtilen hususlar bu yönergede yer almalıdır.

 • Dernek lokalin çalışma şartı (Kapsam, Amaç ve Dayanak)
 • Dernek Lokalin Çalışma Saatleri
 • Sorumlu müdürün yetki ve görevleri
 • Lokalde gerçekleştirilecek hizmetler ve faaliyetler
 • Lokalde alkollü içki kullanılıp kullanılmayacağı, eğer kullanılacak ise de ne şekillerde olacağı
 • Lokalin seminer, yemek, düğün, nişan, konferans ve benzeri toplantılar için dernek üyelerine tahsis edilme şekli ve şartları

Dernek Lokali Açılış ve Kapanış Saatleri

Derneğe ait olan lokal her gün saat 08.00’de açılır, 23.00’te kapatılır. Gece 23.30’dan itibaren her ne ad olmuş olursa olsun üyelere hizmet verilemez. Lokalin temizlik işlemi saat 24.00’e kadar tamamlanıp lokal kapatılmak zorundadır. Bu tarih ve saatlerde il mülki idari amiri kararı ile değişiklik yapılabilir. Bulunduğu ilin valiliği tarafından alınan kararlara lokal açmak ve işletmek isteyen herkes tabidir.

Sorumlu Müdür ve Dernek Lokalinin Yönetilmesi

Mülki idareden lokal açmak için izin alan bütün dernekler, lokalin işletilmesi ve yönetilmesinden sorumlu bir müdür atamak zorundadır. Dernek yönetim kurulu kararı ile lokal müdürü belirlenir ve karara ilişkin bilgiler yazılı olarak mülki amirliğe bildirilir.

Müdürün yetki ve görevleri açıkça lokal yönergesinde belirtilecek ve dernek lokalinin sorumlu müdürü lokalin alınan ruhsata ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak işletilmesinden sorumlu olacaktır.

Lokalin sorumlu müdürünü değiştirdiği taktirde yaptığı bu değişikliği dernek yönetim kurulu 15 gün içerisinde mülki idari amirliğine bildirmek zorundadır. Lokal müdürünün ücretli çalıştırılması zorunlu değildir. Gönüllü olarak bu görevi yürütmek isteyen kişiler lokal müdürü olarak yetkilendirilebilir. Lokal müdürü olarak atanacak kişinin dernek üyesi olması zorunlu değildir. Dernekler müstecirlere de lokallerinin işletmesini yaptırabilirler. Müstecir aracılığı ile lokal işletmesinin yapılması durumunda dahi Lokal Müdürü dernek yönetim kurulunca görevlendirilmek zorundadır. Kiracı tarafından lokalin işletilmesi, lokal müdürünün sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Lokal Müdürünün Görevleri ve Yetkileri

Lokal açmak için tayin edilen sorumlu müdür, lokal işletme ve açma belgesinde bulunan yönergelere uyumlu bir şekilde lokalin işletilmesinden sorumludur.

Lokalin açılış ile satılış saatlerine uyulup uyulmadığından sorumludur.

Ayrıca sorumlu müdür değişikliği yapılacak ise 15 gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur. Aksi halde lokalde yeni müdür görev alamaz.

Lokalde bulunan demirbaşların onarım, bakım ve korumasından sorumludur.

Kısa süreli olarak sorumlu müdürün lokalden ayrılması durumunda yetki ve görevlerini kullanmak üzere yönetim kurulu başkanlığına yönetim kurulundan bir üyeyi yazılı olarak bildirmek şartı ile geçici olarak yerine vekaleten bırakabilir.

Lokallerin Denetlenmesi Nasıl Yapılır?

Lokallerin işletme ve açma belgesinde yer alan usullere göre işletilip işletilmediğini mülki idari amiri denetleyebilir. Bu denetim kolluk kuvvetleri ve dernekler birimi ile birlikte yapılır.

Dernek denetiminde önceden bildirim esastır.  Ancak lokal denetlenmesinde mesai içine denetleme ve bildirimde bulunma şartı aranmaz. İzinsiz içki kullanıldığı, kumar oynatıldığı, umuma açık yer haline geldiği veya lokal yönergelere aykırı hareket edildiği tespit edilen lokaller geçici süre ile faaliyetten men edilirler. Kanunda yazılı olan fiiller nedeni ile üç defa men edilen lokalin izin belgeleri, mülki idari amirliği tarafından iptal edilir.

Bir lokale eğer faaliyetten men kararı verilir ise, bu karar önce sorumlu lokal müdürlüğüne ve yönetim kuruluna tebliğ edilir. 2 günü geçmeyecek şekilde kararın uygulanması için süre verilir. Tebliğde görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi veya yönetim kurulu başkanı ile lokal müdürünün mühürleme yapılacağı esnada hazır bulunması gerektiği belirtilir.

Bozulacak mal veya özel eşyaların, lokalin kapalı olduğu süreçte alınmasına izin verilir. Kapı ile pencereler kapatılır ve lokalin girişi mühürlenir. Kararın uygulanması için tutanak hazırlanır ve kapatılma süresi tutanağa eklenir. Görevlendirilecek yönetim kurulu üyesi veya dernek yönetim kurulu başkanı ve sorumlu müdür tarafından düzenlenen tutanak imzalanır.

İçkili Dernek Lokali Açmak

Alkollü içki kullanılabilen lokal açmak için mülki idareden izin alınması gerekir. Mülki idare amirliği, izni vermek için lokalin içkili yer bölgesinde olup olmadığını inceler. Ayrıca izni aldıktan sonra alkollü içki satış izni (TAPD) alınması gerekir. Bu belgeyi alabilmek için lokalin vergi mükellefi olması gerekir. Ayrıca bu lokallerde 18 yaşından küçüklerin çalıştırılmasına izin verilmez.

Lokallerde Canlı Müzik İzni

Dernekler yönetmeliği 60. maddesine göre canlı müzik bulunan dernek lokali açmak mümkündür. Halkın huzur ve sükunu açısından bir sakınca bulunmaması kaydı ile yapılacak kontroller akabinde mülki idare amirinin kararı ile canlı müzik izni verilir. Canlı müzik, lokal işletme ve açma izni belgesine işletilmez. Görevliler sorulduğu durumda gösterilebilecek şekilde belgeyi işyerinde bulundurmalıdır.

Canlı veya elektronik cihazlarla yapılan müzik yayınının, tespitte bulunan saati aşmamasını ve gerekli olan ikaz levhalarının konulmasını dernek sorumlu müdürleri ya da dernek yöneticileri sağlar.

Üyeler Tarafından Lokalin Kullanımı

Dernek başkanı tarafından imzalanan, üyelik tarihi kabulünün yazılı olduğu bir kimlik dernek üyelerine verilir. Üyeler lokalde yer aldıkları sürece bu kimlikleri taşımak ve denetim sırasında göstermek ile yükümlüdür. Dernek lokalinden dernek üyelerinden başka kimse yararlanamaz. Lokal sadece dernek üyeleri içindir. Ancak üyelerin getirdiği misafirler, yaka kartı takma şartı ile lokale kabul edilirler.

ÖNEM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ olarak hem dernek yönetim süreçleri hem de lokal açılışında sizlerin yanında yer alıyoruz. Detaylı bilgi için iletişim numaralarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

İlgili Paylaşımlar

Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur
Dernek Alındı Belgesi Nasıl Doldurulur

Dernekler için gelir getirici faaliyetler kayıt altına alınır. Bunun için alındı belgesi doldurulmak zorundadır. Alındı belgesi; yetki belgesi sahipleri tarafından ya da.

Dernek Defterleri Nasıl Tutulur
Dernek Defterleri Nasıl Tutulur | Zorunlu Defterler

Dernek kuruluşu yapmak, sadece kuruluş bildirimini il sivil toplum müdürlüğüne vermek ile tüzük hazırlamaktan ibaret değil. Tutulması zorunlu veya ihtiyari olan dernek.

Yorum Bırak

Call Now Button